Siirt Eğitim Dergisi

Yazım Kuralları

Siirt Eğitim Dergisi (SED)’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

SED, makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak yayın kurulu veya bilim kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Başlık ve Dipnotlar

Makale başlığı iki yana yaslı, 12 punto, koyu ve Times New Roman yazı tipinde, ortaya hizalı ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Başlık en çok 15 sözcük olmalı ve bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Çalışma kabul edildikten sonra çalışmanın yazar(lar)ının adı soyadı ortalı, koyu, 11 punto, Times New Roman yazı tipinde, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar sayısı birden fazla ise yazarlar tarafından belirlenen sırayla yazılacaktır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke bilgisi, e-posta adresi ve ORCID numarası, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş dipnotlarla (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır. Bu ekleme makale kabul edildikten sonra gerçekleştirilecektir. Yazar kimliklerinin tahmin edilmesine neden olabileceği için, yazarların makale gönderimi sırasında böyle bir dipnota yer vermemeleri gerekmektedir.

Dipnotlar için ek açıklama: Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına dipnot simgesi (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dipnotlardaki tüm bilgiler Palatino Linotype yazı tipinde, girintisiz ve 10 punto olmalıdır.

Öz/ Abstract

Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp gönderilebilir. Çalışmanın özünde; amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç kısa bir şekilde yansıtılmalıdır. Türkçe hazırlanan her çalışmanın ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce kısa özet bulunmalıdır. Kısa özet içinde kaynak verilmemelidir. Türkçe ve İngilizce özet 150-200 kelime aralığında olmalıdır. Öz/Abstract kısımları Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, 6-0 nk paragraf aralığı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler

Her kısa özetin altında, çalışmayı betimleyen 2-5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Çalışmanın anahtar sözcükleri en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.

Çalışmalarda ana bölümler sırasıyla;

Giriş

Çalışmalarda birinci düzey başlıklar, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, sola yaslı ve tümü büyük harf biçiminde yazılarak, tek satır aralığı, 1,25 paragraf girintisi ve 6-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. İkinci düzey başlıklar Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, koyu, sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmamalıdır. Üçüncü düzey başlıklar ise Times New Roman, 11 punto, koyu, italik, sola yaslı, yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Sözcük aralarında, noktalama işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Yöntem

Araştırmanın modeli, evren-örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama araçlarının geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları detaylandırılmalıdır.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular çalışmanın amacı doğrultusunda tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanabilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalı ve tartışılmalıdır. Çalışmanın bulgularına ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

Bununla birlikte alanyazına katkı sağlayacak, ileride yapılabilecek çalışmalara ve uygulamalara yönelik önerilerde bulunulabilir.

Kaynakça

Kaynakça, APA 7 kaynak gösterme esasları doğrultusunda Times New Roman yazı tipiyle, 11 punto, tek satır aralığı ve 6-0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir.

Ekler

Ekler, kaynakça bölümünden sonra yeni bir sayfa olarak verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sıralanmalıdır. Bu bölümde sunulan metinlerde, ana metinde kullanılan yazı tipi özellikleri geçerlidir

Tablo ve Şekiller

Metin içerisindeki tablo ve şekiller, örnek makale şablonu dikkate alınarak verilmelidir.

Genişletilmiş Özet/Extended Summary

Makalenin sonunda çalışmanın ingilizce geniş özetine yer verilmelidir. Bu kısım 1000 ile 1500 kelime arasında olmalıdır. Makalenin içeriğinde olduğu gibi “introduction”, “method”; “conclusion, suggestion and recommendations” başlıklarından oluşmalıdır. Extended summary kısmında da makale içinde kullanılan yazı tipi özellikleri kullanılmalıdır.

SED yazım kuralları doğrultusunda hazırlanmış örnek makale şablonuna Formlar ve Şablonlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Düzeltme Çizelgesi

Makaleye ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazar(lar), hakem raporları ile birlikte gönderilen “Makale Revizyon Raporu” üzerinde, her hakemin istemiş olduğu düzeltme/değişiklik önerilerine dayalı olarak yapılan işlemi sayfa numarası belirterek çizelgede belirtmelidir.

 

 

Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 18.02.2022 15:29:42