Siirt Eğitim Dergisi

Etik İlkeler Ve Yayın Politikası

Benzerlik Oranı Kontrolü

Siirt Eğitim Dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili uluslararası alanda kabul gören ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından vazgeçilmesini önlemek editör kurulunun kritik sorumlulukları arasındadır. Bilimsel çalışmalarda gözlemlenebilecek etik dışı davranışların hiçbir örneği kabul edilemez. Dergiye gönderilmiş bilimsel araştırmaların içeriği orijinal kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı yazarlar tarafından beyan edilmiştir. Bu kapsamda dergiye gönderilen makaleler intihal programı (Ithenticate)' ten geçirildikten sonra kabul edilir. Dergiye gönderilen makalenin benzerlik oranı %20' ten fazla olmamalıdır.


Etik İhlallere Karşı Alınan Önlemler

Siirt Eğitim Dergisi, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda editör kurulu, hakemler ve yazarlar dergi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki işlemlere uygun davranmayı etik kurullar kapsamında uygulamakla zorunludur. Siirt Eğitim Dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul edilemez olduğunu ve yasal tüm haklarının saklı olduğu bildirilir.

Aday makalelerin benzerlik oranı yazarlar tarafından dergiye yüklenmelidir. Ayrıca sorumlu yazar benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek makalede herhangi bir intihal yapılmadığını beyan etmek zorundadır. Aday makaleler dergi sekreteryası tarafından ayrıca Ithenticate programı ile benzerlik açısından incelenmektedir. Derginin belirlediği benzerlik oranını aşan makaleler yazarlara iade edilir.

Yayınlanan makaleler için 12 ay içerisinde herhangi bir etik şikayeti durumunda editör kurulu makaleyi incelemeye almaktadır. İlgili şikayet ile ilgili belgeler editör kuruluna dergi e-mail aracılığıyla gönderilmelidir.

Siirt Eğitim Dergisi, editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.

 

Editörlerin Sorumlulukları

Siirt Eğitim Dergisinde görev alan editör, editör kurulu ve alan editörleri aşağıda belirtilen yayınlama kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıkları konusunda sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı Siirt Eğitim Dergisinin belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör Kurulu, Siirt Eğitim Dergisine gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Siirt Eğitim Dergisine gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlamaktadır. Siirt Eğitim Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

Siirt Eğitim Dergisinin editör/ editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemler aşağıdaki sorumluluklara uymakla mükelleftir.

Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editör bildirilmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.

Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisinin yapılması uygun değildir. Hakemeler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun argümanlarla desteklenmeli ve açık, anlaşılır ifade edilmelidir.

Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.

Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemler değerlendirmek üzere yollanılan çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.


Yazarların Hak ve Sorumlulukları

Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makalelerinin dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır.

Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makaleyi eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır ve makalenin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.

Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Siirt Eğitim Dergisine gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Yazarlar tarafından gönderilen makalelerin analiz edilmemiş verileri, gerektiğinde editöre sunulabilmesi için saklanmalıdır.

Yazarlar tarafından gönderilen makaleye yönelik bir hata veya belirsizlik fark edilmesi durumunda ilgiyi konu editörlere rapor edilmelidir.


 


Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 19.02.2022 16:40:51