Siirt Eğitim Dergisi

Amaç Ve Kapsam

 Amaç

Siirt Eğitim Dergisi (SED), yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergi olan SED, erişim yaklaşımını açık erişim olarak benimsemektedir. Dergide yayımlanacak olan makaleler editör kurulu ön incelemesinden geçtikten sonra hakem kurulu tarafından değerlendirilme sürecine geçilir. Bu süreçte makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. ilgili yazarların sorumluluğundadır. Dergiye makale kabulü veya süreç işlemleri ile ilgili herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir.

Siirt Eğitim Dergisi (SED), eğitim bilimleri temel alanlarında bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaları yayımlamaktadır. Derginin temel amacı; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi alanlarında eğitim sürecinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Aşağıda belirtilen araştırmalar SED’in amaçları doğrultusunda yayım kapsamındadır:

           • Eğitimin her kademesinde yer alan sorunları ve uygulamalarını araştıran, sorgulayan ve geliştiren bilimsel araştırmalar,

• Eğiticilerin yeterliklerini ve uygulama etkinliklerini kolaylaştırmaya yönelik bilimsel araştırmalar,

• Eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel, nitel ve karma yöntemlerle tasarlanan özgün araştırmalar,

• Eğitimin her kademesinde yer alan öğrencilerin bütüncül gelişimlerine katkı sağlayabilecek bilimsel araştırmalar,

• Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun, özgün ve eğitime yönelik kuram, model, araştırma metodolojisini değerlendiren bilimsel             araştırmalar,

• Farklı çalışma alanlarındaki araştırmacıların bir araya gelerek yaptıkları disiplinlerarası bilimsel araştırmalar,

• Eğitim teknolojisi ve öğretim materyallerinin geliştirilmesini, sınanmasını ve öğretim etkinliklerine entegrasyonunu hedefleyen bilimsel             araştırmalar.

Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak şekil incelemesinden geçirilir. Dergi şablonuna uygun olarak hazırlanan makaleler daha sonra ilgili editörlere gönderilir. Editörler ve Yayın Kurulu tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu incelenir ve uygun görülen makaleler alan editörlerine yönlendirilir. Makaleler, alan bilgisine katkıları açısından alan editörleri tarafından incelenir ve uygun görülen makalelere hakem atanır. Ön inceleme aşamasında makalenin yayın etiğine uygunluğu, dergi yayın ilkelerine uygunluğu, bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği, eğitime katkısı, yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluğu göz önünde bulundurulur. Gerek duyulması durumunda çalışmalar; hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.

Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir. 

 

        ·       e-ISSN: 2791-870X

        ·       Başlangıç: 2021

        ·       Yayıncı: Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  

           


Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 18.02.2022 15:11:39